پروژه ها

برخی از پروژه ها که افتخار همکاری داشته ایم

  • شرکت برج سازان ایمن تبریز (اجرای دربهای ABS پروژه کلینیک بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذر شهر)
  • شرکت الوارس (پروژه کلینیک شهرستان اهر)
  • شرکت آرمان سازه فردا (پروژه دربهای ABS کلینیک تخصصی بیمارستان اسد آبادی تبریز و بیمارستان شهدا تبریز)
  • شرکت ایستا آب سازه تبریز (اجرای دربهای ABS پروژه کلینیک بیمارستان فارابی ملکان )
  • شرکت آرمه خاک سیویل ( اجرای دربهای ABS بیمارستان امام خمینی عجب شیر )
  • شرکت آبکوه تبریز پروژه ۴۰ واحدی شهرستان زنجان
  • شرکت کیمیا ثمن راه کلینیکهای تخصصی شهرستان مرند
  • شرکت سیال سازه ذرین